Předpisy

 1. Obecná ustanovení
 2. Definice
 3. Druh a rozsah elektronických služeb
 4. Podmínky pro poskytování a uzavírání smluv o elektronických službách
 5. Podmínky pro ukončení smluv o poskytování elektronických služeb
 6. Reklamační řízení
 7. Duševní vlastnictví
 8. Závěrečná ustanovení
 1. OBECNÁ USTAN
  1. Webové stránky dalaman.cz jsou provozovány v souladu s těmito obchodními podmínkami.
  2. Tyto podmínky definují druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky prostřednictvím stránek dalaman.cz, pravidla poskytování těchto služeb, podmínky uzavírání a ukončování smluv o poskytování služeb elektronicky, jakož i postup při reklamacích.
  3. Každý zákazník je povinen dodržovat ustanovení těchto Podmínek, jakmile začne využívat Elektronické služby webových stránek dalaman.cz.
  4. V záležitostech, které nejsou upraveny tímto nařízením, se použijí ustanovení
   1. Zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204 v platném znění),
   2. Zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014. (Sbírka zákonů 2014, částka 827),
   3. Zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93 ve znění pozdějších předpisů) a další příslušná ustanovení polského práva.
 2. DEFINICE
  1. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný na stránkách dalaman.cz, který umožňuje Zákazníkovi přímo kontaktovat Poskytovatele služeb.
  2. PODMÍNKY – tato pravidla a předpisy webu.
  3. DORUČOVATEL – Contentation sp. z o.o., adresa sídla: Aleja Piastów 22, 71-064 Štětín, adresa pro doručování: jak je uvedeno výše, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Szczecin-Centrum ve Štětíně, XIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000871922, NIP: 8522668617, REGON: 387628543, se základním kapitálem ve výši: PLN, e-mailová adresa: [email protected].
  4. UŽIVATEL – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, využívající Elektronickou službu.
  5. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná poskytovatelem služeb zákazníkovi elektronicky prostřednictvím webových stránek.
  6. NEWSLETTER – elektronická služba umožňující zákazníkovi přihlásit se k odběru a dostávat zdarma informace od poskytovatele služeb na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl.
 3. TYP A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB
  1. Poskytovatel služeb umožňuje prostřednictvím Stránek využívat elektronické služby, jako jsou:
   1. použití kontaktního formuláře,
   2. používání Zpravodaje,
  2. Elektronické služby jsou příjemcům služeb poskytovány za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.
 4. PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLUV O ELEKTRONICKÝCH SLUŽBÁCH
  1. Poskytování elektronických služeb uvedených v kapitole III bod. 1 Řádu je poskytován poskytovatelem služeb bezplatně.
  2. Doba, na kterou je smlouva uzavřena:
   1. Smlouva o poskytování elektronických služeb spočívající v umožnění odeslání zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře se uzavírá na dobu určitou a zaniká, jakmile je zpráva odeslána nebo ji přestane odesílat příjemce služby.
   2. Smlouva o poskytování elektronických služeb spočívajících v užívání Newsletteru se uzavírá na dobu neurčitou.
  3. Technické požadavky nezbytné pro práci se systémem ICT používaným poskytovatelem služeb:
   1. počítač s přístupem na internet,
   2. přístup k e-mailu,
   3. webový prohlížeč,
   4. povolit soubory cookie a Javascript ve webovém prohlížeči.
  4. Zákazník je povinen používat Stránky způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na osobní práva a práva duševního vlastnictví třetích osob.
  5. Zákazník je povinen zadávat věcně správné údaje.
  6. Příjemce nesmí poskytovat nezákonný obsah.
 5. PODMÍNKY PRO UKONČENÍ SMLUV O ELEKTRONICKÝCH SLUŽBÁCH
  1. Ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb:
   1. Smlouvu o poskytování elektronické služby, která má trvalý a časově neomezený charakter (např. používání Newsletteru), lze vypovědět.
   2. Zákazník může smlouvu vypovědět s okamžitou platností a bez udání důvodu zasláním příslušné výpovědi e-mailem na adresu: [email protected].
   3. Poskytovatel služeb může vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb trvalé a časově neomezené povahy v případě, že zákazník porušuje smluvní podmínky, zejména pokud poskytuje obsah protiprávní povahy, a to po předchozí neúčinné výzvě k ukončení porušování se stanovením přiměřené lhůty. V takovém případě Smlouva zaniká uplynutím 7 dnů od prohlášení o úmyslu ukončit Smlouvu (výpovědní lhůta).
   4. Výpověď vede k ukončení právního vztahu s účinky do budoucna.
  2. Poskytovatel služeb a zákazník mohou smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoli ukončit vzájemnou dohodou.
 6. POSTUP PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
  1. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb poskytovatelem služeb:
   1. Stížnosti týkající se poskytování Elektronických služeb prostřednictvím Stránek může Zákazník podávat e-mailem na adresu: [email protected].
   2. Ve výše uvedené e-mailové zprávě uveďte co nejvíce informací a okolností o předmětu stížnosti, zejména druh a datum nesrovnalosti a vaše kontaktní údaje. Poskytnuté informace výrazně usnadní a urychlí vyřízení stížnosti poskytovatelem služeb.
   3. Poskytovatel služeb vyřizuje stížnosti neprodleně, nejpozději do 14 dnů.
   4. Odpověď poskytovatele služeb na stížnost bude zaslána na e-mailovou adresu klienta uvedenou ve stížnosti nebo jiným způsobem určeným klientem.
 7. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
  1. Veškerý obsah umístěný na webových stránkách dalaman.cz je chráněn autorským právem a je majetkem DODAVATELE SLUŽEB. DODAVATEL SLUŽEB přebírá plnou odpovědnost za případné škody způsobené DODAVATELI SLUŽEB v důsledku použití jakéhokoli obsahu webových stránek dalaman.cz bez souhlasu DODAVATELE SLUŽEB.
  2. Jakékoli použití jakéhokoli prvku tvořícího obsah webových stránek dalaman.cz kýmkoli bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele služeb představuje porušení autorských práv poskytovatele služeb a bude mít za následek občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím těchto stránek se uzavírají v souladu s polským právem.
  2. Pokud je některá část těchto Podmínek v rozporu s platným právem, použijí se namísto napadeného ustanovení příslušná ustanovení polského práva.